Dodatek A. Polecenia i gesty

Ten dodatek zawiera listę poleceń i gestów VoiceOver, uporządkowanych w kategoriach.

Polecenia ogólne

Włączanie i wyłączanie VoiceOver, pomoc, zmiana podstawowych ustawień oraz włączanie i wyłączanie dodatkowych sposobów obsługi.

Uwaga: Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy przytrzymać go podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Włączenie lub wyłączenie VoiceOver

Command-F5

Zablokowanie lub odblokowanie klawiszy VO (Control i Option)

VO-;

Otwórz Narzędzie VoiceOver

VO-F8

Uruchamianie pomocy klawiatury

VO-K

Otworzenie menu pomocy VoiceOver

VO-H

Otworzenie wprowadzenia do VoiceOver

VO-Command-F8

Otworzenie tekstów pomocy VoiceOver

VO-?

Przeczytanie etykiety pomocy bieżącej rzeczy

VO-Shift-H

Przeczytanie podpowiedzi VoiceOver dotyczącej bieżącej rzeczy

VO-Shift-N

Otworzenie menu poleceń VoiceOver

VO-H-H

Otworzenie menu znajdowania poleceń

VO-Shift-F

Zamknięcie menu lub zestawu, przerwanie czynności, wyjście z trybu

Esc

Zignorowanie przez VoiceOver następnego klawisza lub ich kombinacji

VO-Tab

Otworzenie zestawu szczegółowości

VO-V

Następnie użyj klawiszy ze strzałką w lewo lub w prawo, aby wybrać ustawienie. Klawisze ze strzałką w górę lub w dół pozwalają zmienić poziom dla wybranego ustawienia.

Zwiększenie powiększenia rzeczy wskazanej przez kursor VoiceOver.

VO-}

Zmniejszenie powiększenia rzeczy wskazanej przez kursor VoiceOver.

VO-{

Tymczasowe ukrycie lub pokazanie kursora VoiceOver, panelu napisów i panelu Braille'a

VO-Command-F11

Ukrycie lub pokazanie panelu napisów

VO-Command-F10

Zmiana rozmiaru panelu napisów lub przesunięcie go

VO-Shift-F10

Naciśnij ponownie, aby przełączać między czynnościami. Użyj klawiszy ze strzałkami, aby zmienić rozmiar panelu lub przesunąć go w inne miejsce. Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania panelu lub zmiany rozmiaru powoduje zmniejszenie odległości pokonywanej przez panel lub stopnia zmiany jego rozmiaru.

Ukrycie lub pokazanie panelu Braille'a

VO-Command-F9

Zmiana rozmiaru panelu Braille'a lub przesunięcie go

VO-Shift-F9

Naciśnij ponownie, aby przełączać między czynnościami. Użyj klawiszy ze strzałkami, aby zmienić rozmiar panelu lub przesunąć go w inne miejsce. Przytrzymanie klawisza Shift podczas przesuwania panelu lub zmiany rozmiaru powoduje zmniejszenie odległości pokonywanej przez panel lub stopnia zmiany jego rozmiaru.

Rozłożenie pomocy wizualnych (przyciemnia ekran, wyróżnia panel napisów lub panel Braille'a i pokazuje na środku ekranu element wskazany kursorem VoiceOver).

VO-F10

Ponowne naciśnięcie powoduje powrót do normalnego widoku.

Włączenie lub wyłączenie obsługi za pomocą klawiszy numerycznych

VO-Clear

Włączenie lub wyłączenie poleceń klawiszowych

VO-Shift-K

Włączenie lub wyłączenie obsługi gładzikiem

Naciśnij klawisze VO (Control i Option), a następnie obróć dwa palce w prawo (aby włączyć) lub w lewo (aby wyłączyć)

Włączenie lub wyłączenie kurtyny ekranowej

VO-Shift-F11

Przełączanie zestawu ustawień mowy (szybkość, wysokość, głośność, intonacja, głos)

VO-Command-Strzałka w prawo lub strzałka w lewo

Zmiana bieżących ustawień mowy (szybkości, wysokości tonu, głośności, intonacji lub głosu)

VO-Command-Strzałka w górę lub strzałka w dół

Polecenia interakcji

Te polecenia pozwalają na korzystanie z różnych obiektów widocznych na ekranie.

Uwaga:Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy go przytrzymać podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Rozpoczęcie interakcji z wybraną rzeczą

VO-Shift-Strzałka w dół

Przerwanie interakcji z wybraną rzeczą

VO-Shift-Strzałka w górę

Wykonanie domyślnej czynności dotyczącej rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Spacja

Klikanie myszą

VO-Shift-Spacja

Dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszy

VO-Shift-Spacja-Spacja

Rozpoczęcie zaznaczania wielokrotnego na liście lub w tabeli i zaznaczenie każdej rzeczy

VO-Command-Spacja

Aby zatrzymać zaznaczanie wielokrotne, wytnij lub skopiuj zaznaczone rzeczy, naciśnij klawisz Esc lub przerwij interakcję z listą lub tabelą, w której rzeczy te się znajdują.

„Zablokowanie” kliknięcia myszą, używane podczas przeciągania i upuszczania rzeczy

VO-Command-Shift-Spacja

Wybór pozycji z menu lub z listy

VO-Return

Otworzenie lub zamknięcie trójkąta rozwijania

VO-\

Przeczytanie wiersza tabeli

VO-R

Przeczytanie nagłówka kolumny tabeli

VO-C

Przeczytanie kolumny tabeli

VO-C-C

Przeczytanie numeru wiersza i kolumny tabeli

VO-Shift-T

Przeczytanie liczby kolumn i wierszy (wymiarów) tabeli

VO-Shift-T-T

Przechodzenie do przycisku sortowania w nagłówku kolumny tabeli

VO-|

Korzystanie z pasków przewijania

VO-Shift-S

Następnie użyj klawiszy ze strzałkami, aby przewijać zawartość w górę i w dół lub na boki. Jeśli chcesz przewijać pionowo o stronę, użyj klawiszy Page Up i Page Down. Jeśli chcesz przewijać poziomo o stronę, użyj klawiszy Shift-Page Up i Shift-Page Down.

Zmiana rozmiaru okna

VO-~

W menu wybierz Zmień wielkość, Zmień wielkość i przesuń do siatki lub Zmień wielkość i przesuń do sekcji. Następnie przejdź do podmenu, w którym można zmienić wielkość krawędzi lub narożnika, zmieniać wielkość i przesuwać do obszaru siatki (np. lewa górna część) czy zmieniać wielkość i przesuwać do sekcji (np. dolna połowa).

Aby zmienić wielkość przy użyciu krawędzi, używaj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo, aby rozszerzyć okno w prawo). Aby zmienić wielkość przy użyciu rogu, używaj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę, aby rozszerzyć prawy górny róg okna). Aby zmieniać wielkość w mniejszych odstępach, podczas korzystania z klawiszy strzałek przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Przesuwanie okna

VO-`

Następnie użyj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo, aby przesunąć okno w lewo). Jeśli chcesz przesunąć okno po skosie, użyj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami. Na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo-Strzałka w górę, aby przesunąć okno po skosie do góry i w lewo. Aby przesuwać w mniejszych odstępach, podczas korzystania z klawiszy strzałek przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Zmiana rozmiaru obiektu

VO-Command-~

W menu wybierz Zmień wielkość, Zmień wielkość i przesuń do siatki lub Zmień wielkość i przesuń do sekcji. Następnie przejdź do podmenu, w którym można zmienić wielkość krawędzi lub uchwytu, zmieniać wielkość i przesuwać do obszaru siatki (np. lewa górna część) czy zmieniać wielkość i przesuwać do sekcji (np. dolna połowa).

Aby zmienić wielkość przy użyciu krawędzi, używaj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo, aby rozszerzyć obiekt w prawo). Aby zmienić wielkość przy użyciu uchwytu, używaj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w prawo-Strzałka w górę, aby rozszerzyć prawy górny róg obiektu). Aby zmieniać wielkość w mniejszych odstępach, podczas korzystania z klawiszy strzałek przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Przesuwanie obiektu

VO-Command-`

Następnie użyj klawiszy VO i klawiszy ze strzałkami (na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo, aby przesunąć obiekt w lewo). Jeśli chcesz przesunąć obiekt po skosie, użyj klawiszy VO i dwóch klawiszy ze strzałkami. Na przykład naciśnij klawisze VO-Strzałka w lewo-Strzałka w górę, aby przesunąć obiekt po skosie do góry i w lewo. Aby przesuwać w mniejszych odstępach, podczas korzystania z klawiszy strzałek przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift.

Przerwanie przewijania lub zmiany rozmiaru

Esc

Utworzenie własnej etykiety

VO-/

Zamknięcie bieżącego okna lub zaznaczonego biurka w Mission Control

VO-Command-Escape

Polecenia nawigacji

Poruszanie się po ekranie, wewnątrz okien i po stronach internetowych, a także zmiana ustawień podążania kursora.

Uwaga:Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy go przytrzymać podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Przesunięcie kursora VoiceOver w górę

VO-Strzałka w górę

Przesunięcie kursora VoiceOver w dół

VO-Strzałka w dół

Przesunięcie kursora VoiceOver w lewo

VO-Strzałka w lewo

Przesunięcie kursora VoiceOver w prawo

VO-Strzałka w prawo

Przesunięcie do górnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver

VO-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do dolnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver

VO-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie do górnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver, przewijając zawartość, jeśli to konieczne

VO-Shift-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do dolnej części widocznego obszaru (np. okna lub pola tekstowego), w którym znajduje się kursor VoiceOver, przewijając zawartość, jeśli to konieczne

VO-Shift-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie do górnej części okna, pierwszej rzeczy w Docku lub pierwszej rzeczy na biurku, zależnie od bieżącego położenia

VO-Command-Home

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Command-Fn-Strzałka w lewo.

Przesunięcie do prawego dolnego rogu okna, ostatniej rzeczy w Docku lub ostatniej rzeczy na biurku, zależnie od bieżącego położenia

VO-Command-End

Na niektórych klawiaturach należy nacisnąć VO-Command-Fn-Strzałka w prawo.

Przesunięcie okna zawierającego kursor VoiceOver na wierzch, aby stało się aktywne

VO-Shift-F2

Otworzenie menu wyboru rzeczy

VO-I

Przejście do Docka

VO-D

Przejście na biurko

VO-Shift-D

Przejście do paska menu

VO-M

Przejście do menu statusu w pasku menu

VO-M-M

Otworzenie menu podręcznego

VO-Shift-M

Przejście do połączonej rzeczy (np. w programie Mail: przejście z wiadomości w skrzynce odbiorczej do tekstu tej wiadomości)

VO-J

Tymczasowe wyłączenie lub włączenie opcji podążania kursora, wybranych za pomocą Narzędzia VoiceOver

Polecenie to nie zmienia ustawień określonych w oknie Narzędzia VoiceOver.

VO-Shift-F3

Przesunięcie kursora VoiceOver do rzeczy odbierającej polecenia z klawiatury

VO-Shift-F4

Przesunięcie odbierania poleceń z klawiatury do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Command-F4

Przesunięcie kursora VoiceOver do wskaźnika myszy

VO-Shift-F5

Przesunięcie wskaźnika myszy do rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-Command-F5

Przeskoczenie z bieżącego miejsca do dowolnego panelu metody wprowadzania lub automatycznej korekcji, a następnie powrót do miejsca początkowego

VO-Shift-J

Znalezienie tekstu

VO-F

Podczas szukania tekstu: przełączanie między wyszukiwanymi wyrażeniami w historii

VO-Strzałka w górę lub strzałka w dół

Przesunięcie kursora VoiceOver w danym kierunku (z zawijaniem, jeśli to konieczne)

VO-Command-Shift-klawisze ze strzałkami

Ustawienie lub usunięcie ważnego miejsca

VO-Shift-[klawisz z liczbą]

Przeskoczenie do ważnego miejsca

VO-[klawisz z liczbą]

Opisanie ważnego miejsca

VO-Command-[klawisz z liczbą]

Przełącza monitorowanie zmian w ważnym punkcie w tekście

VO-Command-Shift-[klawisz z liczbą]

Otworzenie menu wyboru ważnego miejsca

VO-[klawisz z liczbą]-[klawisz z liczbą]

Przejście do następnego ważnego miejsca

VO-]

Przejście do poprzedniego ważnego miejsca

VO-[

Przeskoczenie z powrotem do katalogu nadrzędnego

VO-Command-\

Polecenia orientacji

Te polecenia pozwalają uzyskać informacje o aktualnej rzeczy i o rzeczach otwartych na ekranie.

Uwaga:Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy go przytrzymać podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Słuchanie podsumowania otwartych programów

VO-F1

Otworzenie menu wyboru programu

VO-F1-F1

Słuchanie podsumowania bieżącego okna

VO-F2

Otworzenie menu wyboru okna

VO-F2-F2

Słuchanie wielkości bieżącego okna i części ekranu, w której się znajduje

VO-Command-F2

Słuchanie położenia bieżącego okna i informacji o tym, czy coś się na nie nakłada

VO-Command-F2-F2

Słuchanie opisu rzeczy w kursorze VoiceOver i bieżącego stanu tej rzeczy, np. zaznaczenia pola wyboru czy wartości procentowej określonej za pomocą suwaka.

VO-F3

Słuchanie wielkości bieżącej rzeczy i części ekranu, w której się znajduje

VO-Command-F3

Słuchanie położenia bieżącej rzeczy i informacji o tym, czy coś się na nią nakłada

VO-Command-F3-F3

Słuchanie opisu rzeczy odbierającej polecenia z klawiatury i bieżącego stanu tej rzeczy, np. zaznaczenia pola wyboru czy wartości procentowej określonej za pomocą suwaka.

VO-F4

Słuchanie szczegółowego opisu rzeczy odbierającej polecenia z klawiatury

W przypadku tekstu podawane jest położenie kursora tekstowego względem lewego górnego rogu tekstu, w którym znajduje się ten kursor. Na przykład, możesz usłyszeć „Kursor tekstowy jest dwa cale po prawej, pięć cale w dół od lewego górnego rogu pole wyszukiwania tekstu”.

VO-F4-F4

Słuchanie opisu rzeczy znajdującej się pod wskaźnikiem myszy i bieżącego stanu tej rzeczy, np. zaznaczenia pola wyboru czy wartości procentowej określonej za pomocą suwaka.

VO-F5

Słuchanie współrzędnych x i y wskaźnika myszy, względem lewego górnego rogu ekranu.

VO-F5-F5

Słuchanie współrzędnych x i y wskaźnika myszy względem bieżącego okna.

VO-F5-F5-F5

Przeczytanie zaznaczonej rzeczy

VO-F6

Przeczytanie zawartości rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-A

Przeczytanie wszystkiego, co widoczne jest w oknie, w Docku lub na biurku, zależnie od bieżącego miejsca

VO-Shift-W

Powtórzenie ostatniego zdania

VO-Z

Skopiowanie ostatniego zdania do Schowka

VO-Shift-C

Zachowanie ostatniego wypowiedzianego zdania oraz dziennika w archiwum umieszczonym na biurku (przydatne przy rozwiązywaniu problemów)

VO-Shift-Z

Polecenia wyszukiwania

Te polecenia pozwalają szukać atrybutów tekstu, grafiki, narzędzi i innych rzeczy w dokumentach tekstowych i na stronach internetowych.

Uwaga: Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy przytrzymać go podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Szukanie

VO-F

Otworzenie menu znajdowania poleceń

VO-Shift-F

Znalezienie następnego wystąpienia wyszukiwanego tekstu

VO-G

Znalezienie poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego tekstu

VO-Shift-G

Znalezienie następnej listy

VO-Command-X

Znalezienie poprzedniej listy

VO-Command-Shift-X

Znalezienie następnego wystąpienia pogrubionego tekstu

VO-Command-B

Znalezienie poprzedniego wystąpienia pogrubionego tekstu

VO-Command-Shift-B

Znalezienie następnej zmiany stylu tekstu

VO-Command-C

Znalezienie poprzedniej zmiany stylu tekstu

VO-Command-Shift-C

Znalezienie następnego wystąpienia tekstu zapisanego kursywą

VO-Command-I

Znalezienie poprzedniego wystąpienia tekstu zapisanego kursywą

VO-Command-Shift-I

Znalezienie następnej zmiany koloru tekstu

VO-Command-K

Znalezienie poprzedniej zmiany koloru tekstu

VO-Command-Shift-K

Znalezienie następnej zmiany czcionki

VO-Command-O

Znalezienie poprzedniej zmiany czcionki

VO-Command-Shift-O

Znalezienie następnej tabeli

VO-Command-T

Znalezienie poprzedniej tabeli

VO-Command-Shift-T

Znalezienie następnego wystąpienia podkreślonego tekstu

VO-Command-U

Znalezienie poprzedniego wystąpienia podkreślonego tekstu

VO-Command-Shift-U

Znalezienie następnego narzędzia

VO-Command-J

Znalezienie poprzedniego narzędzia

VO-Command-Shift-J

Znalezienie następnej odmiennej rzeczy

VO-Command-D

Znalezienie poprzedniej odmiennej rzeczy

VO-Command-Shift-D

Znalezienie następnej rzeczy tego samego typu, jak bieżąca rzecz

VO-Command-S

Znalezienie poprzedniej rzeczy tego samego typu, jak bieżąca rzecz

VO-Command-Shift-S

Znalezienie następnej grafiki

VO-Command-G

Znalezienie poprzedniej grafiki

VO-Command-Shift-G

Znalezienie następnego nagłówka

VO-Command-H

Znalezienie poprzedniego nagłówka

VO-Command-Shift-H

Znalezienie następnego łącza

VO-Command-L

Znalezienie poprzedniego łącza

VO-Command-Shift-L

Znalezienie następnego nagłówka tego samego poziomu

VO-Command-M

Znalezienie poprzedniego nagłówka tego samego poziomu

VO-Command-Shift-M

Znalezienie następnego wystąpienia zwykłego tekstu

VO-Command-P

Znalezienie poprzedniego wystąpienia zwykłego tekstu

VO-Command-Shift-P

Znalezienie następnego odwiedzonego łącza

VO-Command-V

Znalezienie poprzedniego odwiedzonego łącza

VO-Command-Shift-V

Znalezienie następnego nieprawidłowo wpisanego słowa

VO-Command-E

Znalezienie poprzedniego nieprawidłowo wpisanego słowa

VO-Command-Shift-E

Znalezienie następnego cytatu

VO-Command-Q

Znalezienie poprzedniego cytatu

VO-Command-Shift-Q

Znalezienie następnego cytatu tego samego poziomu

VO-Command-W

Znalezienie poprzedniego cytatu tego samego poziomu

VO-Command-Shift-W

Polecenia tekstowe

Te polecenia pozwalają na odczytywanie oraz edycję tekstu i tabel. Większość z nich wymaga wcześniejszego rozpoczęcia korzystania z tekstu lub pola tekstowego.

Uwaga:Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy go przytrzymać podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Przeczytanie zawartości rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

VO-A

Zaznaczenie całego tekstu wskazanego kursorem VoiceOver

VO-Shift-A

Rozpoczęcie i zakończenie zaznaczania tekstu w polu tekstowym (musi być włączone podążanie zaznaczania tekstu)

VO-Return

Omówienie atrybutów tekstu

VO-T

Dodanie ważnego miejsca w tekście

VO-Shift-[klawisz z liczbą]

Na przykład, VO-Shift-1 lub VO-Shift-9.

Przejście do ważnego punktu w tekście

VO-[klawisz z liczbą]

Na przykład, VO-1 lub VO-9.

Przeczytanie akapitu wskazanego kursorem VoiceOver

VO-P

Przeczytanie następnego akapitu

VO-Shift-Page Down

Przeczytanie poprzedniego akapitu

VO-Shift-Page Up

Przeczytanie zdania wskazanego kursorem VoiceOver

VO-S

Przeczytanie następnego zdania

VO-Command-Page Down

Przeczytanie poprzedniego zdania

VO-Command-Page Up

Przeczytanie wiersza wskazanego kursorem VoiceOver

VO-L

Przeczytanie następnego wiersza

VO-Strzałka w dół

Przeczytanie poprzedniego wiersza

VO-Strzałka w górę

Przeczytanie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W

Przeliterowanie alfabetycznie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W-W

Przeliterowanie fonetycznie słowa wskazanego kursorem VoiceOver

VO-W-W-W

Przeczytanie następnego słowa

VO-Strzałka w prawo

Przeczytanie poprzedniego słowa

VO-Strzałka w lewo

Przeczytanie znaku wskazanego kursorem VoiceOver

VO-C

Przeczytanie fonetycznie znaku wskazanego kursorem VoiceOver

VO-C-C

Przeczytanie następnego znaku

VO-Shift-Strzałka w prawo

Przeczytanie poprzedniego znaku

VO-Shift-Strzałka w lewo

Przejście do pierwszego widocznego słowa

VO-Home

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w lewo.

Przejście do ostatniego widocznego słowa

VO-End

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Fn-Strzałka w prawo.

Przejście do początku tekstu, z przewijaniem, jeśli jest konieczne

VO-Shift-Home

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w lewo.

Przejście do końca tekstu, z przewijaniem, jeśli jest konieczne

VO-Shift-End

Na Macach przenośnych należy nacisnąć VO-Shift-Fn-Strzałka w prawo.

Dodanie nowej pozycji tabulatora w programie TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się na pozycji tabulatora na linijce)

VO-Spacja

Usunięcie bieżącej pozycji tabulatora w programie TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się w tabulatorze na linijce)

VO-Delete

Rozpoczęcie interakcji z pozycją tabulatora w programie TextEdit (tylko wtedy, gdy kursor VoiceOver znajduje się na pozycji tabulatora na linijce)

VO-Shift-Strzałka w dół

Następnie użyj klawiszy ze strzałkami w lewo i w prawo, aby przesunąć pozycję tabulatora w inne miejsce.

Przeczytanie bieżącego słowa i znaku wskazanych kursorem VoiceOver

VO-F3

Przeczytanie bieżącej liczby wierszy i liczby widocznych wierszy w dokumencie

VO-F3-F3

Polecenia internetowe

Poniższe polecenia pozwalają na poruszanie się po stronach internetowych i korzystanie z nich.

Uwaga: Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy przytrzymać go podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Przejście do następnej kolumny

VO-Command-Y

Przejście do poprzedniej kolumny

VO-Command-Shift-Y

Przejście do następnej ramki

VO-Command-F

Przejście do poprzedniej ramki

VO-Command-Shift-F

Przejście do następnego automatycznego miejsca www

VO-Command-N

Przejście do poprzedniego automatycznego miejsca www

VO-Command-Shift-N

Przejście do następnego miejsca www

VO-Command-]

Przejście do poprzedniego miejsca www

VO-Command-[

Otworzenie zestawu elementów strony

VO-U

Przeczytanie strony od bieżącego miejsca do końca

VO-A

Przeczytanie strony od początku do bieżącego miejsca

VO-B

Przeczytanie adresu łącza (URL)

VO-Shift-U

Przeczytanie następnego zdania

VO-Command-Page Down

Przeczytanie poprzedniego zdania

VO-Command-Page Up

Przeczytanie statystyk strony

VO-Shift-I

Usunięcie miejsca www

VO-Command-Shift-{

Tworzenie miejsca www

VO-Command-Shift-}

Ustawienie ulubionego miejsca

VO-Command-Shift-}-}

Włączenie lub wyłączenie grupowania rzeczy w tabeli

VO-=

Standardowe gesty VoiceOver

Komputery wyposażone w gładzik Multi-Touch pozwalają na używanie gestów VoiceOver. Zestaw standardowych gestów VoiceOver pozwala na poruszanie się i korzystanie z elementów widocznych na ekranie. Tego zestawu gestów nie można zmienić.

Uwaga: Jeśli w opisie danego gestu nie ma podanej liczby palców, oznacza to, że gest ten należy wykonywać jednym palcem.

Czynność

Gest

Ogólne

Włączenie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

VO-obróć dwoma palcami w prawo

Wyłączenie obsługi gładzikiem i gestów VoiceOver

VO-obróć dwoma palcami w lewo

Włączenie lub wyłączenie kurtyny ekranowej

Stuknij trzykrotnie trzema palcami

Wyciszenie lub wyłączenie wyciszenia VoiceOver

Stuknij dwukrotnie trzema palcami

Nawigacja (poruszanie się między obiektami)

Wymuszenie poruszania się kursora VoiceOver wzdłuż linii pionowej lub poziomej podczas przeciągania palca po gładziku

Przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij palcem poziomo lub pionowo

Przesunięcie kursora VoiceOver do następnej rzeczy

Przesuń palcem w prawo

Przesunięcie kursora VoiceOver do poprzedniej rzeczy

Przesuń palcem w lewo

Przesunięcie zawartości lub paska przewijania (zależnie od ustawień obsługi gładzikiem)

Przesuń trzema palcami w dowolnym kierunku

Przejście do Docka

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w dolną krawędź gładzika

Przejście do paska menu

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w górną krawędź gładzika

Otworzenie menu wyboru programu

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w lewą krawędź gładzika

Otworzenie menu wyboru okna

Stuknij dwukrotnie dwoma palcami w prawą krawędź gładzika

Przejście do innego obszaru bieżącego programu

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control, a następnie dotknij palcem gładzika

Interakcja (korzystanie z obiektów)

Przeczytanie, co wskazuje kursor VoiceOver lub odtworzenie dźwięku, jeśli jest to pusty obszar ekranu

Dotknij gładzik (obejmuje to również stuknięcie lub przeciągnięcie)

Zaznaczenie rzeczy

Stuknij dwukrotnie w dowolnym miejscu

Możesz także stuknąć oddzielnie, czyli dotknąć jednym palcem, a następnie stuknąć drugim

Rozpoczęcie interakcji z rzeczą wskazaną kursorem VoiceOver

Przesuń dwoma palcami w dół po gładziku

Przerwanie korzystania z rzeczy wskazanej kursorem VoiceOver

Przesuń dwoma palcami w lewo po gładziku

Przewinięcie o stronę w dół lub w górę

Przesuń trzema palcami w górę lub w dół po gładziku

Wyjście (zamknięcie menu bez dokonywania wyboru)

Potrzyj gładzik dwoma palcami w obie strony

Zwiększenie wartości suwaka, linii oddzielającej, pola krokowego lub innego narzędzia

Przesuń palcem w górę, aby zwiększyć, lub w dół, aby zmniejszyć

Tekst

Przeczytanie bieżącej strony od góry

Przesuń dwoma palcami w górę po gładziku

Przeczytanie bieżącej strony od kursora VoiceOver do końca

Przesuń dwoma palcami w dół po gładziku

Przeczytanie bieżącej strony przewijania

Stuknij trzema palcami

Wstrzymanie lub kontynuowanie mówienia

Stuknij dwoma palcami

Opisanie, co wskazane jest kursorem VoiceOver

Stuknij trzykrotnie

Zmiana sposobu czytania tekstu przez VoiceOver (słowo po słowie, wiersz po wierszu, zdanie po zdaniu lub akapit po akapicie)

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, a następnie dotknij palcem gładzika

Zestaw opcji (pokrętło)

Zmiana wyboru opcji z zestawu

Obróć dwa palce po gładziku

Przejście do poprzedniej rzeczy wybranej z zestawu

Przesuń palcem w górę

Przejście do następnej rzeczy wybranej z zestawu

Przesuń palcem w dół

Istnieje również możliwość przypisywania poleceń VoiceOver do innych gestów.

Jeśli chcesz sobie przypomnieć, do czego służy dany gest, naciśnij klawisze VO-K, aby uruchomić pomoc klawiatury, a następnie użyj tego gestu i posłuchaj opisu.

Nowe i zmienione polecenia VoiceOver w systemie OS X Mountain Lion

VoiceOver w systemie OS X Mountain Lion (wersja 10.8) oferuje kilka nowych oraz kilka zmienionych poleceń.

Uwaga:Jeśli na klawiaturze znajduje się klawisz Fn, należy go przytrzymać podczas naciskania klawisza funkcyjnego.

Czynność

Polecenie

Nowe

Dwukrotne kliknięcie przyciskiem myszy

VO-Shift-Spacja-Spacja

Słuchanie położenia okna i informacji o tym, czy coś się na nie nakłada

VO-Command-F2-F2

Zmienione

Zamknięcie okna (dodatkowo zamknięcie zaznaczonego biurka w Mission Control)

VO-Command-Escape

Słuchanie wielkości okna i części ekranu, w której się znajduje

VO-Command-F2

Słuchanie wielkości rzeczy i części ekranu, w której się znajduje

VO-Command-F3

Słuchanie położenia rzeczy i informacji o tym, czy coś się na nią nakłada

VO-Command-F3-F3

Przechodzenie do przycisku sortowania w nagłówku kolumny tabeli

VO-|